Tags

Kvalitet

Subjektiv term som varje person har sin egen definition på. I teknisk användning kan kvalitet hantvå betydelser: (i) egenskaperna hos en produkt eller tjänst utifrån dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov, (ii) en produkt eller tjänst utan brister.

För oss betyder kvalitet att vi tar in alla aspekter som påverkar lönsamhet och kundnöjdhet i ett företag. Vi hjälper ditt företag att definiera de processer som påverkar kvalitet och hur man med olika metoder kan systematisera påverkansgraden.

Continue Reading →
0

Ledningssystem

Ett ledningssystem utgör ramverk för de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att en organisation kan uppfylla alla uppgifter som krävs för att uppnå sina mål.

Vi tycker att ett ledningssystem skall fungera effektivt och smidigt så att man upplever det stöd det är tänkt att ge. Systemet skall inte vara för tungrott med för många dokument och det bör enkelt kunna skötas av flera olika personer. För högsta ledningen innebär det kanalisering av kommunikation uppåt och nedåt och ...

Continue Reading →
0

Rengöring

Rengöring är ett sätt att uppnå fysisk renhet, vanligen med vatten och ofta med någon form av rengöringsmedel. Rutiner för att uppnå renhetsgrad är av yttersta vikt i många former av tillverkning.

”Hur rent är rent?” En favoritfråga för en hygieniker och som inte kan besvaras på ett enkelt vis. Skall det vara mikrobiologiskt rent? Eller tillräckligt rent från rester av allergener? Tillräckligt rent är nog det bästa svaret på frågan. Låt oss hjälpa dig med att räkna fram och fastställa ...

Continue Reading →
0

HACCP

HACCP är en systematisk förebyggande metod för livsmedelssäkerhet som hanterar fysiska, kemiska och biologiska hälsofaror som ett medel för att förebygga snarare än att genomföra inspektion av färdig produkt.

Fördelen med HACCP är att det är universellt, metoden har i princip varit oförändrad i dryga 40 år och är spridd i alla viktiga standarder och lagstiftningar världen över. Det finns därför ingen anledning att inte göra din HACCP-plan så genomarbetad som möjligt, den bildar fundament för lång tid framöver.

Continue Reading →
0

Skadedjur

I livsmedelsföretag är skadedjur vanligt förekommande och kan kontaminera livsmedlen och skapa allmän ”äckelkänsla”. Det finns också direkta kopplingar till hälsofaror då fåglar och gnagare kan bära smittor från andra trakter.

Vi har stor erfarenhet av bedömning av skadedjursskydd och kan både utvärdera ert befintliga skydd och utbilda er personal i effektiv skadedjurskontroll. Vår uppfattning är att många företag underskattat sin egna förmåga att ta delansvar för skadedjurskontrollen.

Continue Reading →
0

Förpackning

Förpackningsmaterial som är produktnära ska behandlas med samma försiktighet som själva livsmedlen. I takt med ökade krav på livsmedelsproducenter ökar också kraven på företag som tillverkar eller hanterar förpackningsmaterial till livsmedel.

Vår erfarenhet av att ha arbetat i eller hjälpa förpackningsföretag med utveckling och kvalitetssäkring ger er en unik möjlighet till en effektiv rådgivning i dessa frågor.

Continue Reading →
0

Validering

Bekräftelse genom tillhandahållande av objektiva bevis på att kraven för ett specifikt ändamål eller tillämpning har uppfyllts. När man inför nya processer och rutiner i verksamheten är det nödvändigt att dessa har rätt och ändamålsenlig effekt. Att validera sina rutiner innebär ett säkerställande av att man gör på rätt sätt. Man bör alltid sträva efter ”hårda”bevis (t ex vetenskapliga) som att luta sig mot.

Vår tekniska och vetenskapliga bakgrund innebär att ert företag tryggt kan anlita oss för oberoende valideringar av ...

Continue Reading →
0

Verifiering

Bekräftelse genom tillhandahållande av objektiva bevis på att specifika krav har uppfyllts. Metoderna för verifiering påminner i många fall om de metoder som används vid validering, det som skiljer är att verifiering alltid handlar om ”efteråt”, dvs när en process eller ett system varit igång ett tag.

Vi tycker man kan anamma synsättet som förs fram i ISO 22000 där verifieringen delas upp i två begrepp. Det finns pågående verifiering, dvs daglig eller regelbunden kontroll av CCP:er, provtagningar, dokumentgranskningar etc. Utöver ...

Continue Reading →
0

Riskbedömning

Riskanalys definieras i tillämpningen enligt Codex som ”en process bestående av tre delar: riskhantering, riskbedömning och riskkommunikation”. Riskbedömningen är den del av faroanalysen där man värderar sannolikhet och konsekvens för de faror man har identifierat för en viss process.

Det finns många varianter på hur denna bedömning ska gå till. Riskbedömningen är ett steg på vägen att bestämma huruvida faran ska kontrolleras som grundförutsättning, styrbar grundförutsättning (eller CP = Control Point) eller CCP (Critical Control Point). Vi kan hjälpa er med ...

Continue Reading →
0

Rätt prioriteringar

Att lägga resurser på livsmedelssäkerhet kan aldrig vara en dålig affär. Det är avgörande att upprätthålla hög kompetens hos sin personal och ett konsekvent förebyggande arbetssätt. Livsmedelssäkerhet kostar inte. Det är bristen på åtgärder för hög livsmedelssäkerhet som kostar. En dålig dag kan detta kosta såväl företagets rykte som kassa.

Continue Reading →
0
Page 1 of 2 12